Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust.1 pkt.1 cytowanej ustawy Prawo Wodne).

Wpływy z tytułu opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 270 ust.7 ww. ustawy wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Przyjęto kwartalny okres rozliczeniowy dla opłaty.

W związku z powyższym proszę podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty o dokonanie w terminie do 30 kwietnia 2018 r. zgłoszenia zawierającego następujące informacje:

  1. Całkowita powierzchnia nieruchomości (m2).
  2. Powierzchnia zabudowy, w skład której wchodzą: zabudowa, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierzchnie wchodzące w skład nieruchomości (m2).
  3. Powierzchnia biologicznie czynna tj. tereny zielone (m2).
  4. Powierzchnia urządzeń retencyjnych np. zbiorników retencyjnych (m2).

Niniejszą informację należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Gostyniu, Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska , ul. Wrocławska 256, pok. 4. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Donata Nawrocka – Inspektor ds. ochrony środowiska, Tel. 65 5752121/e-mail: dnawrocka@um.gostyn.pl.

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają informację o wysokości opłat za zmniejszenie retencji zawierającej także sposób obliczenia opłaty. Przepisy dają możliwość podmiotowi zobowiązanemu do złożenia reklamacji, jeśli nie będzie się zgadzał  z wysokością opłaty.

http://www.gostyn.pl/Oplata_za_zmniejszenie_naturalnej_retencji_terenowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl