Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 czerwca 2018

14 czerwca sesja Rady Miejskiej

22 projekty uchwał będą przedmiotem XXXIX sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 14 czerwca 2018 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXXVIII sesji, a burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2017 r.,
 • w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gostynia z tytułu wykonania budżetu Gminy Gostyń za rok 2017,
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2018 – 2024,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej,
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń,
 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń,
 • w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostyń”,
 • w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności  przedsięwzięcia pn. „Zielona Rewolucja w Gostyniu”,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu (Gostyń-Kunowo),
 • zmieniającej uchwałę nr XXXVII/469/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu (Poraj-Krajewice),
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w trybie przetargowym do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Górnej,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w trybie bezprzetargowym do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Poziomkowej,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (26/2),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (207),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (2096/4, pow. 0,387m2),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (2096/4, pow. 6,595m2),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (2100/1 i 2100/2, pow. 4,221m2),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (2100/1 i 2100/2, pow. 4,427m2),
 • w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia na stanowisku Burmistrza Gostynia.

Następnie burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski radnych.

https://www.gostyn.pl/14_czerwca_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl