Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 lutego 2020

17 lutego sesja Rady Miejskiej

19 projektów uchwał będzie przedmiotem XIII sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w poniedziałek 17 lutego 2020 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XI sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej,
 • w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ronda Józefa Zeidlera i ul. Zachodniej,
 • w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Starym Gostyniu na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń,
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu na 2020 r.,
 • w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 • w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego (ul. Edmunda Bojanowskiego),
 • w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego (ul. Wrocławska),
 • w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.”
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości,
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 r.,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2020 – 2024,
 • w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu,
 • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
 • w sprawie przyjęcia programu „Fachowiec dla seniora”,
 • w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie,
 • w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli,
 • w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2020 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w roku 2019.

oraz obwieszczeń:

 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVII/83/91 Rady Miejskiej w Gostyniu  z dnia 13 czerwca 1991 r.  w sprawie uchwalenia statutu Osiedla,
 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/336/98 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie utworzenia Rady Osiedla „Konstytucji 3 Maja”.

Kolejnym punktem porządku obrad będzie przedstawienie informacji za rok 2019 dotyczącej roszczeń w przypadku obniżenia wartości nieruchomości, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „opłata planistyczna”), na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie radni przyjmą sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za IV kwartał 2019 roku, a Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

 

https://www.gostyn.pl/17_lutego_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl