Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 marca 2018

22 marca sesja Rady Miejskiej

29 projektów uchwał będzie przedmiotem XXXVII sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 22 marca 2018 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXXVI sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie dopuszczenia zapłaty opłaty skarbowej stanowiącej dochód budżetu Gminy Gostyń kartą płatniczą,
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2018r,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2018-2024,
 • w sprawie podziału Gminy Gostyń na okręgi wyborcze,
 • w sprawie podziału Gminy Gostyń na stałe obwody głosowania,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
 • w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o.o.,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń,
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gostyń a Miastem Leszno dotyczącego realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostyń na lata 2018-2022,
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu na 2018 r.,
 • w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń,
 • w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gostyń na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gostyń,
 • w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gostyń na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Gostyń,
 • w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu na wykonanie robót budowlanych w Kościele Farnym w Gostyniu,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ronda Józefa Zeidlera i ul. Zachodniej,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ul. Wiosennej,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Brzeziu,
 • zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/611/06 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Gostyń,
 • w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej do opracowania zmian w Statucie Gminy Gostyń.

Po podjęciu uchwał przewiduje się przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/304/16 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Gostyń. Następnie Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski radnych.

http://www.gostyn.pl/22_marca_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl