Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 listopada 2021

25 listopada sesja Rady Miejskiej

16 projektów uchwał będzie przedmiotem XXXI sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 25 listopada 2021 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w trybie on-line. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXIX sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej.
 • w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Gostyń na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r.
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2021 – 2026.
 • w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 • w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu.
 • w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. (ul. Fabryczna)
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. (ul. Poznańska)
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. (ul. gen. W. Sikorskiego)
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej.
 • w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gostyń i jej jednostkom organizacyjnym.
 • w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia na stanowisku Burmistrza Gostynia.

Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

Każdy mieszkaniec, który chce wziąć udział w sesji Rady Miejskiej, powinien wyrazić taką wolę zgłaszając się do Biura Rady Miejskiej najpóźniej do godziny 15.00 w dniu, w którym odbywa się sesja. Wówczas Przewodniczący Rady Miejskiej umożliwi mu zabranie głosu podczas sesji.

https://www.gostyn.pl/25_listopada_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl