Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 sierpnia 2019

5 września sesja Rady Miejskiej

23 projekty uchwał będą przedmiotem IX sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 5 września 2019 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z VI i VII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (Brzezie, działka nr 126/44),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. W. Dabińskiego),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (Stary Gostyń, działka nr 26/2),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (S. Kaczmarka),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (M. Hejnowicza),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. Z. Psarskiego, ul. P. Laurentowskiego),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (Stary Gostyń, działka nr 207, pow. 0,58 m2),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (Stary Gostyń działka nr 207 pow. 0,48m2),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (Daleszyn),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (Brzezie, działka nr 132/33),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (W. Boratyńskiego),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (Brzezie, działka nr 143/6),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (Siemowo),
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 r.,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2019 – 2024,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/611/06 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Gostyń,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2020 roku,
 • w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Gostyń,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym na terenie gminy Gostyń dzieciom zamieszkałym w innych gminach,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki  przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gostyń,  
 • w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,
 • w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Następnie radni przyjmą sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za II kwartał 2019 roku, a Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://www.gostyn.pl/5_wrzesnia_sesja_Rady_Miejskiej_40678.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl