Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 maja 2016

Czy można zmienić imię i nazwisko? Jeśli tak to co musze zrobić?

Zmienić imię lub nazwisko można tylko w uzasadnionych przypadkach, np. gdy są one ośmieszające, naruszają godność człowieka, a także, gdy na co dzień używamy innego imienia/nazwiska lub zostało ono bezprawnie zmienione (np. w wyniku błędu).

Zmiana imienia oznacza m.in. zastąpienie imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, czy zmianę jego pisowni. Zmiana nazwiska oznacza m.in. zmianę na inne nazwisko, zmianę jego pisowni, zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Imię/nazwisko może zmienić obywatel polski, cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, a którego miejscem zamieszkania jest Polska lub cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Aby zmienić imię/nazwisko należy udać się do urzędu stanu cywilnego (Rynek 2, pok. nr 4) i złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem, że w tej sprawie nie został złożony wcześniej wniosek do innego kierownika USC lub nie została już w tej sprawie wydana decyzja odmowna.

W przypadku gdy akta stanu cywilnego dotyczące osoby, która chce zmienić imię/nazwisko, nie były wytworzone w gostyńskim USC do wniosku można dołączyć odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa (gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd) lub odpis aktu zgonu (gdy małżeństwo wnioskodawcy ustało z powodu zgonu współmałżonka). Ułatwi to realizację zadania i przyśpieszy wydanie decyzji.

Gdy zmiana dotyczy dziecka w USC wstawić muszą się oboje rodzice i w obecności urzędnika wyrazić zgodę na zmianę imienia/nazwiska małoletniego dziecka (w przypadku braku zgody trzeba przedstawić postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany), a gdy dziecko ukończyło 13 lat i chce zmienić imię/nazwisko w USC musi pojawić się razem z rodzicami.

Za wydanie decyzji zmieniającej imię/nazwisko trzeba zapłacić 37 zł. Można to zrobić w Ratuszu w Wydziale Finansowym (parter, pokój nr 3).

Decyzję w sprawie zmiany imienia/nazwiska w ciągu 30 dni wydaje kierownik USC, do którego złożono wniosek. Gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni.

https://www.gostyn.pl/Czy_mozna_zmienic_imie_i_nazwisko_Jesli_tak_to_co_musze_zrobic.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl