Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 października 2010

III PRZETARG-UL. GÓRNA

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem na czas nieoznaczony stanowiska garażowego nr 9 o powierzchni 27 m2 z prawem do zabudowy garażem o rozmiarach 3 x 6 m (18 m2). Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Gostyniu na ul. Górnej, oznaczona jako działka nr 2059/6 o powierzchni 0,1926 ha, zapisana w księdze wieczystej KW PO1Y/00034700/4. Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt odwróconej litery „L”, sąsiaduje z budynkami garażowymi w zabudowie szeregowej oraz terenem wyrobiska. Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na bezpłatnym i nieograniczonym w czasie trwania prawie przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 3,5 metra (wzdłuż granicy z działką nr 2059/3) na rzecz każdorazowych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 2055/1, położonej na zapleczu ul. Górnej. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Działka nr 2059/6 nie jest objęta obowiązującym mpzp, jednak warunki jej zagospodarowania zostały określone w Decyzji Nr 150/09 o warunkach zabudowy, w której jako rodzaj inwestycji określono: „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, budowa garaży”.
Garaż powinien być zbudowany w ciągu garaży, dostosowany do istniejącej zabudowy z zastosowaniem tradycyjnych materiałów ściennych i pokrywczych (płyty ogrodzeniowe, bramy metalowe podnoszone do góry). Projekt jego budowy musi być uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu - pozwolenia na budowę uwzględniające warunki wskazane w decyzji o warunkach zabudowy (maksymalna ilość kondygnacji - 1, maksymalna wysokość obiektu – 2,5 m od poziomu terenu, dach płaski).
 

Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi
1,90 zł/m2 (netto) + podatek od nieruchomości


Wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 3 listopada 2010 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 10).
Wadium w wysokości 20 zł wpłacić do 27 października 2010 roku, na konto: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 2, tel. 65 5752116.
 

https://www.gostyn.pl/III_PRZETARG-UL__GORNA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl