Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 lutego 2010

III PRZETARG - UL. BERNARDA ŚLIWIŃSKIEGO

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności


do nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Bernarda Śliwińskiego, oznaczonej jako działka nr 2171/4, o powierzchni 0,1439 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00023417/3.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona w sąsiedztwie domków jednorodzinnych.
Działka nr 2171/4 była przedmiotem dwóch przetargów zorganizowanych w dniach: 24 lipca i 30 września 2009 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
Działka nr 2171/4 nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w obowiązującym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe ekstensywne.
Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 103 000,00 zł
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 22% .
wadium: 10 300,00 zł

Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości. Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 17 marca 2010 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 (salka narad – piwnica).
Wadium do 12 marca 2010 roku, należy wpłacić na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Przez wniesienie wadium w terminie, rozumie się uznanie do dnia 12.03.2010 roku przez rachunek bankowy Urzędu wymaganej kwoty wadium.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.
Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 2, tel. 655752116.
 

https://www.gostyn.pl/III_PRZETARG_-_UL__BERNARDA_SLIWINSKIEGO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl