Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 kwietnia 2010

III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ - GRUNT PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Wrocławskiej, oznaczonej jako działka nr 2187 część o powierzchni 255 m2 (RV), zapisanej w księdze wieczystej KW nr 36744.
W projekcie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej, tereny dróg dojazdowych, tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.
Grunt należy użytkować jako ogródek działkowy. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.
 

Czynsz wywoławczy wynosi 0,60 q żyta. Wadium: 10,00 zł
Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek od nieruchomości
 

Wadium, należy wpłacić do dnia 30 kwietnia 2010 roku  na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2010 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (pokój nr 10).
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy dzierżawy, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie dla realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z koniecznością realizacji zadań własnych gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej nr 256, pokój nr 2 (tel.  65 575 21 17).

https://www.gostyn.pl/III_PRZETARG_NIEOGRANICZONY_NA_DZIERZAWE_-_GRUNT_PRZY_UL__WROCLAWSKIEJ.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl