Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 czerwca 2012

III przetarg na sprzedaz drewna

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
III przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż ruchomości w postaci drewna o masie ogólnej 152,64 m3


Gatunek:
Cz. I - sosna wielkowymiarowa w klasach jakościowo – wymiarowej:
WD1 – 5,08 m3
WD2 – 48,64 m3
 WD3 – 4,48 m3
Cena wywoławcza : 9.373,00 zł
/dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100/
wadium wynosi: 950,00 zł

Cz. II - sosna średniowymiarowa (papierówka)w klasie jakościowo – wymiarowej:
S2a/S2b  - 58,11 m3
Cena wywoławcza : 7.530,00 zł
/siedem tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100/
wadium wynosi: 750,00 zł

Cz. III - sosna średniowymiarowa (opał) w klasie jakościowo – wymiarowej:
S4 – 31,83 m3

1/ nr stosu 2734 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 221,00 zł
/dwieście dwadzieścia jeden złotych 00/100/
wadium wynosi: 20,00 zł

2/ nr stosu 2718 ilość 1,62 m3
Cena wywoławcza : 184,00 zł
/sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100/
wadium wynosi: 20,00 zł

3/ nr stosu 2724 ilość 3,57 m3
Cena wywoławcza : 405,00 zł
/czterysta pięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł

4/ nr stosu 2776 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 147,00 zł
/sto czterdzieści siedem złotych 00/100/
wadium wynosi: 20,00 zł

5/ nr stosu 2740 ilość 3,25 m3
Cena wywoławcza : 369,00 zł
/trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł

6/ nr stosu 2742 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 295,00 zł
/dwieście dziewięćdziesiąt pięć 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

7/ nr stosu 2743 ilość 2,27 m3
Cena wywoławcza : 257,00 zł
/dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

8/ nr stosu 2758 ilość 0,65 m3
nr stosu 2759 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 221,00 zł
/dwieście dwadzieścia jeden złotych 00/100/
wadium wynosi: 20,00 zł

9/ nr stosu 2753 ilość 2,92 m3
Cena wywoławcza : 331,00 zł
/trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

10/ nr stosu 2750 ilość 5,20 m3
Cena wywoławcza : 590,00 zł
/pięćset dziewięćdziesiąt  złotych 00/100/
wadium wynosi: 60,00 zł

11/ nr stosu 2748 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 295,00 zł
/dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

12/ nr stosu 2749 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 295,00 zł
/dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

Cz. IV - sosna (opał – gałęzie) w klasie jakościowo – wymiarowej:
M2 – 4,50 m3

1/ nr stosu 2716 ilość 1,25 m3, nr stosu 2720 ilość 1,00 m3,
Cena wywoławcza : 137,00 zł
/sto trzydzieści siedem złotych 00/100/
wadium wynosi: 20,00 zł

2/ nr stosu 2741 ilość 2,25 m3
Cena wywoławcza : 137,00 zł
/sto trzydzieści siedem złotych 00/100/
wadium wynosi: 20,00 zł

Wylicytowana cena sprzedaży drewna zostanie powiększona o podatek Vat


Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 czerwca 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń – piwnica) .
Wadium, należy wpłacić do dnia 8 czerwca 2012 r. na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ofertowego nieograniczonego. Przedmiot przetargu został podzielony na części, dopuszcza się składanie ofert częściowych na wszystkie części lub na jedną wybraną część. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu Rynek 2 63-800 Gostyń (sekretariat) najpóźniej do 8 czerwca 2012 r. do godz. 1500  pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:, nazwa i adres uczestnika oraz napis "Oferta sprzedaż drewna Cz. …  –….”
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę firmy oraz jej siedzibę,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan ruchomości bez zastrzeżeń,
-  kserokopię dowodu wpłaty wadium,
- oferta cenowa. 
Uczestnikowi który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Uczestnik który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej do 2 dni po przetargu tj. 13.06.2012 r.. W przypadku nie dokonania wpłaty ceny sprzedaży
w terminie wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejną najwyższą cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać
i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 17, tel. (65) 5752137.
 

http://www.gostyn.pl/III_przetarg_na_sprzedaz_drewna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl