Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 czerwca 2013

II przetarg - ogródek wiedeński

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości pod
OGRÓDEK WIEDEŃSKI

Wynajem planuje się na okres wiosenno - letni 2013 r. Podpisanie umowy nastąpi po przeprowadzonym przetargu. Umowa obowiązywać będzie do 31.08.2013 r. Nieruchomość przeznaczona do najmu – część dz. nr 1330 o powierzchni 100,00 m2, położona w Gostyniu, Rynek, narożnik południowo - zachodni, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00036739/0.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń teren opisany jest jako wielofunkcyjne centrum miasta oraz tereny komunikacji. Działka objęta jest ochroną konserwatorską. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 6,00 zł za 1 m2 (netto)
Wadium: 200,00 zł
Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek VAT.
Wadium, należy wpłacić do dnia 12 czerwca 2013 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2013 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat za zużytą energię elektryczną na podstawie wskazań licznika prądu.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy najmu, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie dla realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 3 (tel. 65 575 21 17, mail: dzbieralska@um.gostyn.pl). Sprawę prowadzi: Danuta Zbieralska, inspektor ds. nietrwałego rozdysponowania mienia.
 

http://www.gostyn.pl/II_przetarg_-_ogrodek_wiedenski.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl