Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 maja 2012

II przetarg na spdaż drewna

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
II przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż ruchomości w postaci drewna o masie ogólnej 169,58m3


Gatunek:
Cz. I - sosna wielkowymiarowa sztuk 69 w klasach jakościowo – wymiarowej:
WD1 – 5,08 m3
WD2 – 50,12 m3
 WD3 – 3,00 m3
Cena wywoławcza : 15 622,00 zł
/piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 00/100/
wadium wynosi: 1.565,00 zł

Cz. II - sosna średniowymiarowa (papierówka)w klasie jakościowo – wymiarowej:
S2a/S2b  - 58,11 m3
Cena wywoławcza : 12 551,00 zł
/dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100/
wadium wynosi: 1.255,00 zł

Cz. III - sosna średniowymiarowa (opał) w klasie jakościowo – wymiarowej:
S4 – 48,75 m3

1/ nr stosu 2734 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 246,00 zł
/dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

2/ nr stosu 2718 ilość 1,62 m3
Cena wywoławcza : 204,00 zł
/dwieście cztery złote 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

3/ nr stosu 2722 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 246,00 zł
/dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

4/ nr stosu 2724 ilość 3,57 m3
Cena wywoławcza : 450,00 zł
/czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100/
wadium wynosi: 50,00 zł

5/ nr stosu 2776 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 164,00 zł
/sto sześćdziesiąt cztery złote 00/100/
wadium wynosi: 20,00 zł


6/ nr stosu 2739 ilość 4,55 m3
Cena wywoławcza : 573,00 zł
/pięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100/
wadium wynosi: 65,00 zł

7/ nr stosu 2740 ilość 3,25 m3
Cena wywoławcza : 410,00 zł
/czterysta dziesięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 50,00 zł

8/ nr stosu 2742 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 328,00 zł
/trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł

9/ nr stosu 2743 ilość 2,27 m3
Cena wywoławcza : 286,00 zł
/dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł

10/ nr stosu 2745 ilość 3,60 m3
Cena wywoławcza : 454,00 zł
/czterysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100/
wadium wynosi: 50,00 zł

11/ nr stosu 2746 ilość 2,92 m3
Cena wywoławcza : 368,00 zł
/trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł

12/ nr stosu 2758 ilość 0,65 m3
nr stosu 2759 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 246,00 zł
/dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

13/ nr stosu 2753 ilość 2,92 m3
Cena wywoławcza : 368,00 zł
/trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł

14/ nr stosu 2750 ilość 5,20 m3
Cena wywoławcza : 655,00 zł
/sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 80,00 zł

15/ nr stosu 2748 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 328,00 zł
/trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł

16/ nr stosu 2749 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 328,00 zł
/trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł

Cz. IV - sosna (opał – gałęzie) w klasie jakościowo – wymiarowej:
M2 – 10,37 m3

1/ nr stosu 2747 ilość 3,00 m3
Cena wywoławcza : 203,00zł
/dwieście trzy złote 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

2/ nr stosu 2716 ilość 1,25 m3, nr stosu 2720 ilość 1,00 m3,
Cena wywoławcza : 152,00 zł
/sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

3/ nr stosu 2741 ilość 2,25 m3
Cena wywoławcza : 152,00 zł
/sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł

Wylicytowana cena sprzedaży drewna zostanie powiększona o podatek Vat


Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 maja 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 ( salka posiedzeń – piwnica) .
Wadium, należy wpłacić do dnia 18 maja 2012 r. na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ofertowego nieograniczonego. Przedmiot przetargu został podzielony na części, dopuszcza się składanie ofert częściowych na wszystkie części lub na jedną wybraną część. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu Rynek 2 63-800 Gostyń (sekretariat) najpóźniej do 18 maja 2012 r. do godz. 1500  pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:, nazwa i adres uczestnika oraz napis "Oferta sprzedaż drewna Cz. …  –….”
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę firmy oraz jej siedzibę,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan ruchomości bez zastrzeżeń,
-  kserokopię dowodu wpłaty wadium,
- oferta cenowa.  
Uczestnikowi który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Uczestnik który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej do 2 dni po przetargu tj. 23.05.2012 r.. W przypadku nie dokonania wpłaty ceny sprzedaży w terminie wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejną najwyższą cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 17, tel. (65) 5752137.

http://www.gostyn.pl/II_przetarg_na_spdaz_drewna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl