Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 grudnia 2011

II przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - ul. Cukrownicza

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 668/53 o powierzchni 0,2443 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Cukrowniczej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00036255/3. Prawo użytkowania wieczystego wygasa w dniu 4 12 2089 roku. W 2011 roku opłata wyniosła 1 412,40 zł. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% od wartości działki i jest uiszczana do 31 marca każdego roku.
Cena wywoławcza: 172 600,00 (netto)
wadium: 34 000,00 zł

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Gostynia. Teren płaski, warunki gruntowe dobre, grunt ogrodzony. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako kierunek dalszego rozwoju wskazano teren zieleni urządzonej. Dla nieruchomości wydano dwie decyzje o warunkach zabudowy: pierwsza z dnia 12.06.2007 roku o sygn. RI.733312-66/07, w której jako rodzaj inwestycji określono: „zabudowa przemysłowa, zabudowa usługowa, budowa magazynu z częścią socjalną, druga z dnia 22.01.2008 roku o sygn. RI-73312-171/06, w której jako rodzaj inwestycji określono: zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna – funkcja uzupełniająca terenu, budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (ok. 24 mieszkania). Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań i obciążeń. Kształt działki regularny zbliżony jest do prostokąta. Dojazd oraz dojście do nieruchomości ulicą oraz chodnikiem. Na nieruchomości znajdują sie nasadzenia zielone oraz drzewa stojące.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 7 października 2011 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2012 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do dnia 12 stycznia 2012 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez „wniesienie wadium w terminie” rozumie się wpłacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu do dnia 12 01 2011 r.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 2, tel. 65 575 21 16.
 

http://www.gostyn.pl/II_przetarg_na_sprzedaz_prawa_uzytkowania_wieczystego_-_ul__Cukrownicza.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl