Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 sierpnia 2013

II przetarg nieograniczony na sprzedaż kamienicy przy ul. 1 Maja

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 
 
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 1331 o pow. 0,0025 ha (zapisana w KW PO1Y/00036739/0), nr 1451 o pow. 0,0119 ha, nr 1452 o pow. 0,0344 ha (zapisane w KW PO1Y/00002100/5), położonej w Gostyniu przy ul. 1 Maja, 
 
Cena wywoławcza: 1.600.000,00 
wadium: 300.000,00 zł
 
Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Gostyń, przy zbiegu ulic 1 Maja i Rynek, z dojazdem od strony Rynku (po jego przebudowie dojazd będzie możliwy od strony ul. 1 Maja). Granice działek są ustalone. Nieruchomość jest podłączona do sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, energetycznej, teleinformatycznej, gazowej. 
Budynek został wybudowany w 1912 roku w zabudowie pierzejowej, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym. Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej o ustroju płatwiowo – krokwiowym, kryty dachówką ceramiczną. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Powierzchnia użytkowa budynku to 598,01m2 (część usługowo-handlowa zajmuje 231,66 m2, część mieszkaniowa 366,35 m2).   
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono: wielofunkcyjne centrum miasta. Nieruchomość położona jest na terenie historycznych założeń urbanistycznych miasta Gostyń, wpisanych do rejestru zabytków. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń. Gmina Gostyń zobowiązuje się, że do dnia zawarcia umowy notarialnej nastąpi przeniesienie wszystkich podmiotów korzystających z nieruchomości. 
   
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 22 lipca 2013 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2013 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium należy wpłacić do dnia 22 października 2013 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników. Cudzoziemcy, uczestniczący w przetargu, winni przedłożyć zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia
zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży nie zostanie powiększona o podatek VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
 
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, tel. 65 572 03 10. 
Sprawę prowadzi: Joanna Czopik, inspektor ds. zbywania mienia gminy i opłat adiacenckich, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752116/ jczopik@um.gostyn.pl.
 
 
 

https://www.gostyn.pl/II_przetarg_nieograniczony_na_sprzedaz_kamienicy_przy_ul__1_Maja.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl