Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 marca 2014

II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
II przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż ruchomości w postaci drewna o ogólnej ilości 92,62 m3

Gatunek:
Cz. I - topola wielkowymiarowa sztuk 12 w klasach jakościowo – wymiarowej:
 WD3 – 21,12 m3
Cena wywoławcza : 4 025,90 zł
/cztery tysiące dwadzieścia pięć złotych 90/100/
wadium wynosi: 500,00 zł
Cz. II - sosna średniowymiarowa (papierówka)w klasie jakościowo – wymiarowej:
S2a - 30,55 m3
Cena wywoławcza : 5 938,92 zł
/pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 92/100/
wadium wynosi: 660,00 zł
Cz. III – akacja, brzoza, dąb, grab, sosna średniowymiarowa (opał) w klasie jakościowo – wymiarowej: S4 – 40,95 m3
Akacja:
1/ nr stosu 02229, 02230 - ilość 6,50 m3
Cena wywoławcza : 1 000,35 zł
/jeden tysiąc złotych 35/100/
2/ nr stosu 02234 - ilość 6,50 m3
Cena wywoławcza : 1 000,35 zł
/jeden tysiąc złotych 35/100/
Brzoza
3/ nr stosu 02218, 02219 - ilość 5,20 m3
Cena wywoławcza : 652,86 zł
/sześćset pięćdziesiąt dwa złote 86/100/
4/ nr stosu 02220, 02221, 02222 - ilość 7,15 m3
Cena wywoławcza : 897,69 zł
/osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 69/100/
5/ nr stosu 01943, 01944, 01948 - ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 326,43 zł
/trzysta dwadzieścia sześć złotych 43/100/
Grab
6/ nr stosu 02224 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 300,11 zł
/trzysta złotych 11/100/
Sosna
7/ nr stosu 02231, 02232, 02233 - ilość 8,45 m3
Cena wywoławcza : 958,23 zł
/dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 23/100/
8/ nr stosu 01965, 01966 - ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 294,84 zł
/dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 84/100/
Wylicytowana cena sprzedaży drewna zostanie powiększona o podatek Vat
Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 ( salka posiedzeń – piwnica).
Wadium, na część I i II należy wpłacić do dnia 2 kwietnia 2014 r. na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ofertowego nieograniczonego. Przedmiot przetargu został podzielony na części, dopuszcza się składanie ofert częściowych na wszystkie części lub na jedną wybraną część. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu Rynek 2 63-800 Gostyń (sekretariat) najpóźniej do 3 kwietnia 2014 r. do godz. 8.30 pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium (dotyczy cz. I i cz. II). Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:, nazwa
i adres uczestnika oraz napis "Oferta sprzedaż drewna Cz. …  –….”
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę firmy oraz jej siedzibę,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan ruchomości bez zastrzeżeń,
- kserokopię dowodu wpłaty wadium (dotyczy cz. I i cz. II),
- oferta cenowa. 
Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium (dot. cz. I. cz. II) zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej do 4 dni po przetargu tj. 7.04.2014 r.. W przypadku niedokonania wpłaty ceny sprzedaży w terminie wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejną najwyższą cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 17, tel. 655752137.
 

https://www.gostyn.pl/II_przetarg_ofertowy_na_sprzedaz_drewna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl