Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 września 2010

INFORMACJA O OPRACOWANIU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY NA LATA 2009-

INFORMACJA
 BURMISTRZA GOSTYNIA

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm) informuje, że w miesiącu wrześniu 2010r. zostały opracowane projekty dokumentów:
- Program ochrony środowiska gminy Gostyń na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013 -2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ,
- Plan gospodarki odpadami  gminy Gostyń na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013 -2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Opracowania wykonał zespół firmy ECER Technika Sp. z o.o. , ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń k/Poznania.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z ww. dokumentami, które znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu ul. Wrocławska 256: Program ochrony środowiska w Wydziale Rozwoju i Inwestycji  pok.4  a  Plan gospodarki odpadami w Wydziale Mienia Gminy i Rolnictwa pok. 17 oraz na stronie internetowej Urzędu. Uwagi i wnioski na temat dokumentów można składać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej, w terminie od 16.09.2010r. do 07.10.2010r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 w Wydziale Rozwoju i Inwestycji - pok. 4 oraz w Wydziale Mienia Gminy i Rolnictwa pok. 17 w godz. od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed przyjęciem dokumentów.

                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                               (-) Jerzy  Woźniakowski

 


PROGNOZA OOŚ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GOSTYŃ NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2020

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Gostyń na lata 2009-2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GOSTYŃ NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami
 

http://www.gostyn.pl/INFORMACJA_O_OPRACOWANIU_PROGRAMU_OCHRONY_SRODOWISKA_I_PLANU_GOSPODARKI_ODPADAMI_GMINY_NA_LATA_2009-.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl