Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 marca 2010

I RZETARG UL. GÓRNA

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu, przy ul. Górnej oznaczonej jako działka nr 2093/9 o powierzchni 0,2046 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00036744/8.
Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie, położona jest w sąsiedztwie usług handlu, zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, osiedlowego boiska sportowego.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostyń wobec działki nr 2093/9 określono kierunek zagospodarowania ww. nieruchomości, jako teren budownictwa mieszkaniowego intensywnego. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 225 060,00 zł (netto)
wadium wynosi: 22 000,00 zł

Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 19 kwietnia 2010 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica) .
Wadium do 15 kwietnia 2010 roku, należy wpłacić na konto Sprzedającego:
BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez wniesienie wadium w terminie, rozumie się uznanie wymaganego wadium na rachunku bankowym Urzędu do 15 kwietnia 2010 roku.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 22% .
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.
Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 2, tel. 65 575 21 16.

https://www.gostyn.pl/I_RZETARG_UL__GORNA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl