Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 grudnia 2013

Informacja Burmistrza - decyzja środowiskowa - obwodnica 12

BURMISTRZ  GOSTYNIA                                    
                                                                                                                  Gostyń  12.12.2013r.
RI.6220.17.2011
 

INFORMACJA  BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235) informuje, że w dniu 10.12.2013 r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji,  ul. Wrocławska 256,  pok. 4 w godz. od 730 do 1530.                                                                                  Z up. BURMISTRZA
                                                                                            /…/
                                                                                  mgr Donata Nawrocka
                                                                                  Inspektor ds. ochrony środowiska


                                                             

 

http://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_-_decyzja_srodowiskowa_-_obwodnica_12.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl