Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 marca 2013

Informacja Burmistrza dot. udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko - chlewnia Gbi

                                                                                                        Gostyń  20.03.2013 r.
RI.6220.4.2013
 

INFORMACJA BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12 marca 2013r., na wniosek Pana Arkadiusza Gbiorczyka, prowadzącego gospodarstwo rolne w Czajkowie 8, 63-800 Gostyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Prowadzenie chowu i hodowli trzody chlewnej w istniejących i rozbudowywanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 217,65 DJP, zlokalizowanych w miejscowości Czajkowo, gm. Gostyń, na terenie nieruchomości stanowiącej działki o nr ewid. 123/1 i 125 obręb Czajkowo”.
Zamierzenie to zgodnie z § 2 ust.1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397), zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu jest obligatoryjnie wymagane.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (raportem), która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256,  pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 21.03.2013r. do 10.04.2013r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
    
                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_dot__udzialu_spoleczenstwa_w_ocenie_oddzialywania_na_srodowisko_-_chlewnia_Gbi.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl