Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 września 2014

Informacja Burmistrza dot. udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięci

BURMISTRZ  GOSTYNIA                                    
                          
                                                                                            Gostyń  30.09.2014r.
RI.6220.15.2014
 

INFORMACJA  BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23 września 2014 r., na wniosek Pana Leszka Rozwory zam. ul. Mieszka I 22/2, 63-800 Gostyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu – kur niosek na 54 000 sztuk – 216 DJP wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do właściwego działania przedmiotowej fermy”, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 33/1, zlokalizowanej w Starym Gostyniu, gmina Gostyń. 
Zamierzenie to zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane (chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza)
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.

    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (raportem), która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 01.10.2014r. do 21.10.2014r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  
                                                            
                                                                                              Z up. BURMISTRZA
                                                                                              mgr Donata Nawrocka
                                                                                              Inspektor ds. ochrony środowiska
 

https://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_dot__udzialu_spoleczenstwa_w_ocenie_oddzialywania_na_srodowisko_przedsiewzieci.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl