Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 lutego 2014

Informacja Burmistrza dot. udziału społeczeństwa w postępowaniu - budowa pieca szklarskiego w Ardagh

BURMISTRZ  GOSTYNIA                                                                          
                                                                                                Gostyń  20.02.2014r.
RI.6220.11.2013
 

INFORMACJA  BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2013r. Pan Piotr Szyszka  zam. Latalice 32, 62-010 Pobiedziska, działający z pełnomocnictwa udzielonego przez  Zarząd Ardagh Glass S.A. z siedzibą  w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9, przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie pieca szklarskiego nr 3 wraz z modernizacją instalacji oraz rozbudową hali produkcyjnej z infrastrukturą, w istniejącym zakładzie, zlokalizowanym w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej 9 – działka nr 162/7, obręb Gostyń. 
Planowana inwestycja polega na rozbudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1  pkt. 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.  nr 213, poz. 1397 ze zm.), zatem kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie § 3 ust.2 pkt. 2 ww. rozporządzenia. Obowiązek sporządzenia raportu został nałożony na Ardagh Glass S.A postanowieniem Burmistrza Gostynia z dnia 12.12.2013r .
W związku z tym, że raport ten wymagał dalszego uzupełnienia, powtarza się postępowanie z udziałem społeczeństwa w oparciu o raport w wersji ostatecznej.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia – postanowieniem z dnia 18.02.2014r. sygn. WOO-I.4242.4.2014.ES.3
    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256,    pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 21.02.2014r. do 13.03.2014r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
                                                                  

                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_dot__udzialu_spoleczenstwa_w_postepowaniu_-_budowa_pieca_szklarskiego_w_Ardagh.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl