Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 lutego 2014

Informacja Burmistrza o wydanej decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GOSTYNIA                                    
                                                                                                                 Gostyń  18.02.2014r.

RI.6220.15.2013
 

INFORMACJA BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235) informuje, że w dniu 18.02.2014 r., na wniosek Pani Elżbiety Rucińskiej zam. Kunowo ul. Zielona 22, 63-800 Gostyń oraz Pana Ryszarda Majewskiego zam. Małachowo 117, 63-140 Dolski i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: utworzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie istniejącego warsztatu samochodowego w m. Kunowo, ul. Zielona 22, 63-800 Gostyń (działka nr ewid. 163/9, obręb Kunowo). 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji,  ul. Wrocławska 256,  pok. 4 w godz. od 730 do 1530.


                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_o_wydanej_decyzji_srodowiskowej_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl