Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 maja 2014

Informacja Burmistrza o wydanej decyzji środowiskowej na budowę obory w Stankowie

BURMISTRZ GOSTYNIA                                    
                                                                                          Gostyń  15.05.2014r.

RI.6220.10.2013
I

NFORMACJA  BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 t.j. ze zm.) informuje, że w dniu 14.05.2014 r., na wniosek Pana Witolda Organiszczaka, prowadzącego gospodarstwo rolne w Stankowie 4, 63-800 Gostyń i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: prowadzeniu hodowli bydła w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 127,95 DJP, zlokalizowanych w miejscowości Stankowo, gm. Gostyń, na terenie nieruchomości obejmujących działki o nr ewid. 310 i 327/3 obręb Stankowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji,  ul. Wrocławska 256,  pok. 4 w godz. od 7.30 do 15.30.


                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

https://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_o_wydanej_decyzji_srodowiskowej_na_budowe_obory_w_Stankowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl