Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 października 2017

Informacja Starosty Gostyńskiego

Gostyń, dnia 22 września 2017 r.

ABG.GN.6810.146.2016

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione
do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Daleszyn

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich następców prawnych, którzy spełnili następujące warunki:

a)    osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej wsi Daleszyn albo,

b)    osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty

o możliwości składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Wnioski należy składać do Starosty Gostyńskiego na adres Starostwa Powiatowego w Gostyniu - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń.

Termin składania wniosków upływa: 24 września 2018 r.

Wniosek, o którym mowa powyżej winien zawierać:

1)    określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,

2)    imię i nazwisko osoby fizycznej lub firmę prawnej uprawnionej do udziału we wspólnocie gruntowej,

3)    nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego,

4)    wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku wskazuje się dowody, które będą świadczyć o tym, że:

1)    nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową,

2)    spełnione zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Po upływnie terminu składania wniosków i dokładnej analizie złożonych wniosków Starosta Gostyński wyda decyzję z wykazem osób uprawnionych na podst. art. 6a. Decyzja doręczona zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości, wywieszona na tablicy ogłoszeń gminy i starostwa na okres 14 dni.

Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, Urzędzie Miejskim w Gostyniu, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Daleszyn, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyniu, gminy oraz w prasie lokalnej.

z up. Starosty

Geodeta Powiatowy

Andrzej Pospieszyński

http://www.gostyn.pl/Informacja_Starosty_Gostynskiego_o_terminie_skladania_wnioskow_przez_osoby_uprawnione__do_udzialu_we.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl