Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 października 2013

Informacja o postępowaniu z udziałem społeczeństwa - budowa obwodnicy

BURMISTRZ  GOSTYNIA  
Gostyń  07.10.2013 r.
RI.6220.17.2011
 
INFORMACJA  BURMISTRZA 
 
Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 31.12.2012 r.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań przedłożyła ujednolicony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
Planowana inwestycja  zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek sporządzenia raportu został nałożony na GDDKiA postanowieniem Burmistrza Gostynia z dnia 31.01.2012 r.
W związku z tym, że raport ten wymagał dalszego uzupełnienia, należy powtórzyć postępowanie z udziałem społeczeństwa w oparciu o raport w wersji ostatecznej.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12 jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia – postanowieniem z dnia 11.09.2013 r. sygn. WOO-II.4242.17.2012.MB
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 08.10.2013 r. do 29.10.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
up. BURMISTRZA
mgr Donata Nawrocka
Inspektor ds. ochrony środowiska
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gostyniu
od dnia 08.10.2013 r.
do dnia 29.10.2013 r.
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_postepowaniu_z_udzialem_spoleczenstwa_-_budowa_obwodnicy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl