Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 stycznia 2012

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prestrzennego - Malewo

Ogłoszenie
o uchwaleniu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie


Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, że Rada Miejska w Gostyniu w dniu 18 listopada 2011 r. Uchwałą Nr XII/173/11 przyjęła Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2012 r., poz. 141 i weszła w życie 24 stycznia 2012 r. Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronach internetowych: www.bip.gostyn.pl/RadaMiejska/Uchwały/XII/173/2011 oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).

                                                                                            Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_uchwaleniu_zmiany_miejscowego_planu_zagospodarowania_prestrzennego_-_Malewo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl