Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 lipca 2013

Informacja o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie - budowa ogrodzenia toru kartingo

Gostyń  03.07.2013 r.                               RI. 6220.10.2011
 
INFORMACJA  BURMISTRZA
 
Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28.czerwca 2013 r. Automobilklub Leszczyński w Lesznie, ul. Strzelecka 7 przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie ogrodzenia dla toru kartingowego w Gostyniu przy ul. Łąkowej.
Planowana inwestycja polega na rozbudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 74  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.  nr 213, poz. 1397) , zatem kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie § 3 ust.2 pkt. 2 ww. rozporządzenia.
Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia  09.09.2011 r. nr WOO-II.4240.371.2011.JS oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 28.07.2011r. nr ON.NS-71/2-26/11 Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 19.09.2011 r. nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o  oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie ogrodzenia dla toru kartingowego w Gostyniu przy ul. Łąkowej.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 04.07.2013 r. do 24.07.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   
 
z up. BURMISTRZA
mgr Donata Nawrocka
inspektor ds. ochrony środowiska

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_udostepnieniu_informacji_o_srodowisku_i_jego_ochronie_-_budowa_ogrodzenia_toru_kartingo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl