Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 lutego 2018

Info. o unieważnieniu otwartego konkursu ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ.

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gostynia unieważnia otwarty konkurs ofert pn. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń.

Uzasadnienie:

Oferta nie została rozpatrzona z powodu braku wymaganych załączników.


Podstawa prawna:

Art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zmianami).

https://www.gostyn.pl/Informacja_o_uniewaznieniu_otwartego_konkursu_ofert_-_przeciwdzialanie_uzaleznieniom_i_patologiom_sp.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl