Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 listopada 2010

KONKURS NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ SROWOTNYCH Z ZAKRESU PROWADZENIA ŻŁOBKA

Burmistrz Gostynia ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu prowadzenia żłobka w Gostyniu.

1.    Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia przez zamawiającego – gminę Gostyń z siedzibą w Gostyniu, Rynek 2 na prowadzenie żłobka tj. wykonywanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 z terenu gminy Gostyń w liczbie do 40 osób miesięcznie.
2.    Do konkursu mogą przystąpić niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające w zakresie zadań statutowych świadczenia określone w pkt. 1, bądź osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w zakresie określonym w pkt. 1.
3.    Umowa na świadczenie w/w usług zostanie zawarta na okres od dnia 3 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
4.    Oferenci mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, w tym z projektem umowy oraz materiałami informacyjnymi w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 pokój nr 11 w terminie od dnia 22 listopada 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku w godzinach od 8.00 do 15.00.
5.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 w terminie do 7 grudnia 2010 roku do godz. 15.00. Termin ten dotyczy również ofert przesłanych pocztą.
6.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2010 roku o godz. 900 w siedzibie zamawiającego a rozstrzygnięcie konkursu do dnia 13 grudnia 2010 roku.
7.    Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcie terminu składania ofert.
9.    W toku postępowania, przed rozstrzygnięciem konkursu oferentowi przysługuje prawo wniesienia umotywowanej skargi do komisji konkursowej. Oferent może złożyć do zamawiającego umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od zawiadomienia o wyniku konkursu.
10.     Oferta winna zawierać:
a)    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz przyjęciu warunków konkursu,
b)    dane o oferencie: nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz nr wpisu do rejestru, bądź imię i nazwisko, adres, nr wpisu do rejestru i oznaczenie organu rejestrowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki,
c)    określenie warunków lokalowych, wyposażenie, sprzęt, z tym, że lokal winien spełniać następujące warunki: 4 sale dziecięce (2 bawialnie i 2 sypialnie), wózkarnia, gabinet lekarski, pralnia z suszarnią,
d)    oświadczenie oferenta dotyczące akceptacji treści umowy dotyczącej wykonywania świadczeń,
e)    wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób realizujących świadczenia,
f)    proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia w przeliczeniu na jedno dziecko w okresie miesiąca z kalkulacją elementów należności,
g)    do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w pkt. 2 ogłoszenia oraz posiadania lokalu, w którym wykonywane będą świadczenia (akt własności, umowa najmu, itp.)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość oględzin lokalu oraz wyposażenia i sprzętu wskazanego w ofercie.    

Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
 

http://www.gostyn.pl/KONKURS_NA_WYKONYWANIE_SWIADCZEN_SROWOTNYCH_Z_ZAKRESU_PROWADZENIA_ZLOBKA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl