Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 maja 2023

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 Gostyniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gostynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu

Organ prowadzący szkołę: Gmina Gostyń, adres: Rynek 2, 63-800 Gostyń.

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu, adres: ul. Graniczna 1 , 63-800 Gostyń.

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U.  poz. 1428).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu;

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-      imię (imiona) i nazwisko,

-      datę i miejsce urodzenia,

-      obywatelstwo,

-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca;

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 342 ze zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni z praw publicznych;

16) oświadczenie, że zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Gmina Gostyń z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń, swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu.

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu", w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2 ; 63-800 Gostyń.

W przypadku przesłania oferty liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

Dopuszcza się możliwość składania ofert elektronicznie na adres skrzynki podawczej: /3004023/SkrytkaESP. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

4.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gostynia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Burmistrza Gostynia kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 13, 14. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

5. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.gostyn.pl w zakładce „dane osobowe”.

6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, tel. 65 575 21 68 lub 65 575 21 69.

https://www.gostyn.pl/Konkurs_na_dyrektora_Szkoly_Podstawowej_nr_5_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl