Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 grudnia 2012

Konkurs na nazwę skateparku

REGULAMIN
KONKURSU NA NAZWĘ SKATEPARKU

 

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na nazwę skateparku zlokalizowanego w Gostyniu przy ulicy Leszczyńskiej.
2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Gostyniu.
3. Zadanie finansowane ze środków Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

§ 2. Czas trwania konkursu
1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 06.12.2012 r. do 17.12.2012 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu, wyłonienie Zwycięzcy i ogłoszenie wyników Konkursu przewidziane jest na dzień 19.12.2012r. i podane zostanie na stronie internetowej www.gostyn.pl

§ 3. Zasady konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia lub niepełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w konkursie – załącznik nr 2 do regulaminu.
2. Zadaniem konkursowym jest podanie nazwy dla skateparku zlokalizowanego  w Gostyniu przy ulicy Leszczyńskiej.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędy Miejskiego w Gostyniu oraz członkowie ich rodzin.
4. Uznaje się, że zgłoszenie nazwy dla skateparku jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez uczestnika, że jest autorem zgłoszonej nazwy i posiada do niej wszelkie prawa autorskie.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego akceptacja (uznaje się, iż przesłanie nazwy na adres Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu).
6. Przesłanie prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający:
a) imię
b) nazwisko
c) adres zamieszkania
d) e-mail uczestnika
e) numer telefonu
f) proponowaną nazwę skateparku
g) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.833) w celach prowadzenia konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców
h) zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział w konkursie w przypadku osoby niepełnoletniej.
7. Naruszenie regulaminu konkursu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie.
8. Uczestnictwo w konkursie odbywa się w formie elektronicznej, poprzez przesłanie formularza znajdującego się na stronie www.gostyn.pl, lub za pośrednictwem poczty.
9. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mailowy um@gostyn.pl bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń z dopiskiem: Konkurs na nazwę skateparku.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
1. Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzcę/Zwycięzców spośród uczestników konkursu, którzy przesłali swoje propozycje. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia   z konkursu przesłanej propozycji. W szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia  z konkursu może być:
a) zawarcie treści, która nie jest związana z tematyką konkursu
b) zawarcie treści naruszających prawo bądź godzące w dobre obyczaje, treści wulgarnych bądź obraźliwych.
2. O wynikach konkursu Zwycięzca/Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub listownie.  
3. Komisja konkursowa przewiduje nagrodzić 3 osoby. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca zobowiązany jest do osobistego stawienia się w siedzibie Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy uczestnik podał w zgłoszeniu nieprawdziwy adres e-mail lub adres zamieszkania bądź wskazane dane okazały się nieprawdziwe lub niepoprawne.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

Formularz zgody na udział dziecka w konkursie można pobrać TUTAJ

https://www.gostyn.pl/Konkurs_na_nazwe_skateparku.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl