Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 marca 2018

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Pierwszy z nich dotyczy zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymudzielania schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń. Na realizację zadań z tego zakresu przeznaczono 14.000 zł. Termin składania ofert mija w piątek 23 marca 2018 r. o godzinie 15.30.

Drugi konkurs ofert dotyczy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Noc Muzeów. Na ten cel w budżecie gminy Gostyń zarezerwowano 6.000 zł. Oferty można składać do poniedziałku 26 marca 2018 roku do godziny 15.30.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można znaleźć na tutaj.

https://www.gostyn.pl/Konkurs_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_39250.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl