Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 grudnia 2017

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Termin składania ofert mija w poniedziałek 22 stycznia 2018 r. o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań:

1) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów - 18.000 zł;

2) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych - 6.500 zł;

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 101.000 zł;

4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego - 79.000 zł;

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 130.000 zł;

6) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej - 13.000 zł;

7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności - 16.000 zł;

8) ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 62.000 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_39093.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl