Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 stycznia 2018

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Termin składania ofert mija w poniedziałek 5 lutego 2018 r. o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań:

1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznymudzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń – 14.000 zł;

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznymprowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej  dla dzieci z  gminy Gostyń – 14.000 zł;

3) działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 10.000 zł;

4) działania na rzecz integracji europejskiej – 20.000 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.

http://www.gostyn.pl/Konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_39127.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl