Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 listopada 2019

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2020. Termin składania ofert mija w piątek 13 grudnia 2019 r. o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań z zakresu:

  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów - 18.000 zł;
  • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych - 7.000 zł;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 78.000 zł;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego - 30.000 zł;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 170.000 zł;
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej - 14.000 zł;
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności - 17.000 zł;
  • ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych - 45.000 zł;
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń – 1.100.600 zł,

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń – 319.770 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_40906.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl