Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 stycznia 2010

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UL. WROCŁAWSKA, GÓRNA, PODGÓRNA, WIELKOPOLSKA

Ogłoszenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wrocławska, Wielkopolska, Górna, Podgórna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XX/195/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wrocławska, Wielkopolska, Górna, Podgórna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 8 lutego 2010 r. do 8 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 5), w godzinach urzędowania. Projekt ww. planu miejscowego obejmuje obszar położony w Gostyniu w granicach ulic: Wrocławska, Wielkopolska, Górna, Podgórna oraz przy ul. Górnej (od skrzyżowania z ul. Wielkopolską w kierunku północnym do terenu zabudowanego budynkami wielorodzinnymi). Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 22 lutego 2010 r. o godz. 15.30  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, Rynek 2 (sala konferencyjna - I piętro).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Gostynia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2010 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, (pokój nr 5) oraz możliwości złożenia uwag w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 25 marca 2009 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gostynia.

                                                                                         Burmistrz Gostynia: Jerzy Woźniakowski

https://www.gostyn.pl/MIEJSCOWY_PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO_-_UL__WROCLAWSKA__GORNA__PODGORNA__WIELKOPOLSKA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl