Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 listopada 2011

Modyfikacja warunków otwartego konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilakt

Gostyń, dnia 4 listopada 2011 roku
 

Wg rozdzielnika

Nawiązując do warunków konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2011 roku

dokonuje się modyfikacji przedmiotu konkursu

według wyszczególnienia:

1. Poszerza się przedmiot konkursu poprzez dodanie szczepionki dwuwalentnej. W związku   z powyższym w opisie przedmiotu konkursu dokonuje się następujących zmian:
•    uznaje się za nieaktualny przedmiot konkursu określony w pkt 1 a)  w brzmieniu:
zakup szczepionek czterowalentnych przeciwko wirusowi HPV, wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

•    wprowadza się  przedmiot konkursu – po modyfikacji, jako obowiązujący:
zakup szczepionek czterowalentnych lub dwuwalentnych przeciwko wirusowi HPV, wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


2. Ponadto przedłuża się termin składania i otwarcia ofert określony w pkt 5 i 7 warunków konkursu. Obowiązują nowe terminy według wyszczególnienia:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na program zdrowotny – profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” w Urzędzie Miejskim  w Gostyniu, Rynek 2 w terminie do 14 listopada 2011 roku do godz. 11.00. Termin ten dotyczy również ofert przesłanych pocztą.  Formularz stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Wersję elektroniczną formularza można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu – www.gostyn.pl/ogłoszenia/ oraz www.gostyn.pl/bip/ lub                       w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok.12.                                                                       

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2011 roku o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie tygodnia od upływu terminu składania ofert.

3. Pozostałe informacje:

Wprowadzenie ewentualnych zmian do wcześniej złożonej oferty odbywa się według zasad składania ofert, a koperta musi posiadać dodatkowe oznaczenie „zmiana”. Koperta oznaczona dopiskiem „zmiana” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury, wprowadzone zmiany zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć według zasad składania ofert, a koperta musi posiadać dodatkowe oznaczenie „wycofane”. Koperta oznaczona dopiskiem „wycofane” po stwierdzeniu poprawności postępowania, nie będzie otwierana. Zwrot oferty nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.


Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część postępowania konkursowego i zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
   


                                                                                      Z poważaniem

                                                                                       Burmistrz Gostynia                       
                                                                                       /-/ Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/Modyfikacja_warunkow_otwartego_konkurs_ofert_na_realizacje_programu_zdrowotnego_w_zakresie_profilakt.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl