Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 grudnia 2010

NABÓR - RADCA PRAWNY 1/2 ETATU

BURMISTRZ GOSTYNIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
RADCY PRAWNEGO W BIURZE RADCY PRAWNEGO
Niepełny wymiar czasu pracy – 1/2 etatu

1.    Wymagania niezbędne (formalne):
1)    Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458)
2)    Wykształcenie wyższe prawnicze wraz z tytułem zawodowym radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity z 2010 roku nr 10, poz. 65 ze zmianami).
2.    Wymagania dodatkowe (pożądane od kandydata)
1)    Dobra znajomość prawa samorządowego i co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
2)    Znajomość obsługi komputerowego Systemu Informacji Prawnej „Lex”
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1)    Ogólny nadzór nad stosowaniem prawa w Urzędzie.
2)    Obsługa prawna w zakresie działalności organów gminy.
3)    Udział w opracowywaniu i opiniowanie aktów prawnych – projektów uchwał, zarządzeń.
4)    Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień oraz opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez gminę.
5)    Opiniowanie trybu załatwiania w Urzędzie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
6)    Sporządzanie opinii prawnych pod potrzeby Burmistrza i pracowników.
7)    Prowadzenie z upoważnienia Rady i Burmistrza spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi.
8)    Koordynacja w zakresie pomocy prawnej realizowanej na rzecz organów Gminy i Urzędu.
4.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)    list motywacyjny;
2)    życiorys;
3)    kwestionariusz personalny kandydata;
4)    dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz wpis na listę radców prawnych;
5)    oświadczenie o niekaralności i posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
6)    kserokopia dowodu osobistego;
7)    dokumenty potwierdzające staż pracy lub zawarte umowy cywilnoprawne w jednostkach samorządu terytorialnego.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, Rynek 2 tel. 65 575 21 47. Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, wymagania formalne i kryteria oceny oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo w Biurze Organizacji i Kadr pok. nr 8, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń..
Niniejsze ogłoszenie oraz pakiet informacyjny zamieszczony jest w biuletynie informacji publicznej www.bip.gostyn.pl
Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2
63-800 Gostyń
lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się w ratuszu, pokój nr 10 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2011 roku.
Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883)”.

                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                     /-/Jerzy Kulak

 

Charakterystyka wymagań na stanowisku dostępna jest tutaj.

Opis stanowiska pracy dostępny jest tutaj.

Kryteria oceny kandydata i wymagania formalne dostępne są tutaj.

Kwestionariusz dostępny jest tutaj.
 

http://www.gostyn.pl/NABOR_-_RADCA_PRAWNY_12_ETATU.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl