Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 czerwca 2013

NAJWYŻSZE NOTY GOSTYŃSKIEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu został poddany ocenie wiarygodności kredytowej. Wynik tej oceny jest na pewno powodem do satysfakcji – zarówno dla samego funduszu, jak i dla jego udziałowców oraz firm korzystających z usług tej instytucji finansowej.
Ocenę przeprowadziła trzecia europejska pełnoprawna agencja ratingowa zarejestrowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w Bułgarii oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – BCRA – Credit Rating Agency, we współpracy z PKF Capital Sp. z o.o.
W pierwszej kolejności oceny otrzymały cztery fundusze, w przypadku których oceniano standard działalności oraz wiarygodność i stabilność finansową.
Mający swą siedzibę w Gostyniu SFPK otrzymał rating długoterminowy na poziomie A. Oznacza to bardzo dobrą stabilność finansową; silną zdolność obsługi zobowiązań, na którą słabo mogą wpłynąć wydarzenia w dającej się przewidzieć w przyszłości. Fundusz wypadł najlepiej wśród czterech ocenianych dotychczas funduszy.
Ponadto w pierwszym etapie projektu – w ramach nadawania wstępnych ocen ratingowych dla 24 funduszy doręczeniowych – SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu otrzymał najlepszą ocenę.
„Nadanie ratingu niewątpliwie zwiększa wiarygodność i prestiż Funduszu przed bankami oraz innymi instytucjami finansowymi. Uzyskanie niezależnej oceny ratingowej wiarygodności kredytowej pozwoli na osiągnięcie wielu korzyści, w tym podniesienie standardów działania Funduszu poprzez umocnienie swej pozycji zarówno wśród instytucji finansowych, jak i klientów oraz partnerów okołobiznesowych. Przeprowadzony monitoring ryzyka kredytowego Funduszu jest dla współpracujących banków istotną oceną świadczącą o stabilnej pozycji SFPK. Warto pokreślić, że uzyskanie pozytywnej oceny ratingowej przyczyni się do uznawania przez banki zabezpieczenia kredytów w postaci poręczenia Funduszu, jako zabezpieczenia o wysokiej i trwałej wartości. Jednocześnie przedsiębiorca korzystający z poręczenia Funduszu będzie miał świadomość tego, że jego kredyt jest zabezpieczony w sposób pewny i trwały” – powiedziała Aneta Karkosz Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o.
W środę 19 czerwca 2013 roku prezes zarządu SFPK Aneta Karkosz odebrała w Warszawie certyfikat z przeprowadzonej oceny ratingowej.
Obok gostyńskiego SFPK certyfikaty otrzymały także:
• Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Poznaniu – z oceną A―,
• Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Kielcach – z oceną BBB,
• Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach – z ocena BBB+.
W dalszej kolejności ocenionych zostanie kolejnych 20 funduszy poręczeniowych.
Ratingi nadawane przez BCRA uznawane są w całej Unii Europejskiej i całkowicie równe ratingom nadawanym przez pozostałe agencje uznawane przez ESMA, takie jak Mood’s, Standard&Poor’s oraz Fitch.

https://www.gostyn.pl/NAJWYZSZE_NOTY_GOSTYNSKIEGO_FUNDUSZU_PORECZEN.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl