Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 stycznia 2011

NGO: KONKURSY OFERT

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011. Termin składania ofert mija w poniedziałek 31 stycznia 2011 roku o godzinie 15:30. Burmistrz Gostynia ogłosił otwarte konkursy ofert na:
1.    Prowadzenie Banku Żywności.
2.    Prowadzenie Stacji Socjalnej.
3.    Prowadzenie Punktu Rozdawania Chleba.
4.    Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
5.    Rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia.
6.    Organizacja Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz historycznych pojazdów wojskowych.
7.    Działalność kulturalna, edukacyjna i wychowawcza.
8.    Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
9.    Organizacja imprez sportowych i turystycznych.
10.    Zorganizowanie Imprezy z Końmi.
11.    Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy z gminy Gostyń.
12.    Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z grupy ryzyka z gminy Gostyń.
13.    Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Gostyń.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest Katarzyna Gubańska, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój 11, tel. 65 575 21 70, e-mail kgubanska@um.gostyn.pl.
Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gostyniu w dziale organizacje pozarządowe – konkursy ofert oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gostyniu.
 

http://www.gostyn.pl/NGO_KONKURSY_OFERT.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl