Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 stycznia 2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA-BUDOWA LINII NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ W STĘŻYCY I DALESZYNIE

RI.73311-1/10                                                                                            Gostyń, 20 stycznia 2010r.
 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii napowietrzno- kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej 0,4 kV, na terenie działek nr 142, 126/1, 141/2, 140, 141/1, 189 (obręb Stężyca), 30/1, 433/3, 30/4, 23/7, 23/8, 433/2 (obręb Daleszyn).

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


                                                                                                 Z up. BURMISTRZA
                                                                                                 Leszek Dworczak
                                                                                                 Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA-BUDOWA_LINII_NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ_W_STEZYCY_I_DALESZYNIE.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl