Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 września 2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Gostyń, 26 sierpnia 2010 r.
RI.73311-18/10 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 26 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii energetycznej SN-15 kV, stacji trafo słupowej, linii kablowej nn 0,4 kV w Gostyniu, na terenie działki nr 1668, położonej w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30. 
 
z up. BURMISTRZA
Leszek Dworczak
Zastępca Burmistrza

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA_GOSTYNIA_35595.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl