Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 września 2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Gostyń, 31 sierpnia 2010 r.
RI.73311-19/10 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 31 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego do zasilania domu jednorodzinnego położonego na terenie działki nr 132/16, na terenie działek nr 132/2, 132/13, 132/14, 132/16, 132/18, 132/19, 132/20, 132/21, 239, położonych w Brzeziu.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30. 
 
z up. BURMISTRZA
Leszek Dworczak
Zastępca Burmistrza

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA_GOSTYNIA_35596.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl