Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 grudnia 2009

OBWIESZCZENIE WOJEWODY


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.)
zawiadamiam
o zmianie treści obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36”
Zmiana dotyczy numerów następujących działek powstałych po podziale nieruchomości objętych zakresem inwestycji, położonych w Powiecie Gostyńskim, w gminie Krobia:
obr. Ciołkowo, ark. 1,
jest dz. nr ewid. 35/4 (35/6, 35/7) - winno być 35/4 (35/6, 35/5),
jest dz. nr ewid. 30/1 (30/3, 30/4) - winno być 30/1 (30/3, 30/2),
jest dz. nr ewid. 32/1 (32/4, 32/5) - winno być 32/1 (32/4, 32/3),
obr. Kuczyna, ark. 1,
jest dz. nr ewid. 209/1 (209/3, 209/4) - winno być 209/1 (209/3, 209/2),
jest dz. nr ewid. 157/5 (157/18, 157/19) - winno być 157/5 (157/18, 157/17),
jest dz. nr ewid. 156/4 (156/9, 156/10) - winno być 156/4 (156/9, 156/8),
jest dz. nr ewid. 157/3 (157/16, 157/17) - winno być 157/3 (157/16, 157/15),
obr. Przyborowo, ark. 1,
jest dz. nr ewid. 128/3 (128/5, 128/6) - winno być 128/3 (128/5, 128/4)
Ponadto z zakresu wniosku wyłączeniu ulega działka nr ewid. 129/5, ark. 1, obr. Przyborowo.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
Powyższe zawiadomienie następuje na skutek dokonanej przez Inwestora zmiany zakresu pierwotnego wniosku dot. ww. inwestycji.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony niniejszego postępowania mogą się z  zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 (tel. 0-61-854-12-89 lub 0-61-8541275) do dnia wydania decyzji.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

                                                                                                                                 
                                                                            z up. Wojewody Wielkopolskiego
                                                                            /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
                                                                            z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WOJEWODY.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl