Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 sierpnia 2010

OBWIESZCZENIE WS. BUDOWY LINII ENERGETYCZNEJ

RI.73311-18/10                                                                                         Gostyń, 26 sierpnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 26 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne        w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii energetycznej SN-15 kV, stacji trafo słupowej, linii kablowej nn 0,4 kV w Gostyniu, na terenie działki nr 1668, położonych w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.


                                                                                      z up. BURMISTRZA
                                                                                      Leszek Dworczak
                                                                                      Zastępca Burmistrza

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__BUDOWY_LINII_ENERGETYCZNEJ.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl