Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 grudnia 2010

OBWIESZCZENIE WS. BUDOWY LINII KABLOWEJ W GOSTYNIU UL. WROCŁAWSKA

RI.73311-21/10                                                                                 Gostyń, 30 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej SN wraz z kontenerową wolnostojącą stacją transformatorową MRw-bpp 20/800-4, na terenie działek nr 2530/7, 2530/10, 2528/8, 2528/7, 2590/7, położonych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                  z up. BURMISTRZA GOSTYNIA
                                                                                  Łukasz Burkiewicz
                                                                                  Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__BUDOWY_LINII_KABLOWEJ_W_GOSTYNIU_UL__WROCLAWSKA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl