Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 stycznia 2011

OBWIESZCZENIE WS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI

RI.0418-1/10                                                                                     Gostyń, 27 stycznia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 4a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwałą nr XLII/592/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 listopada 2010 r., § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 943 ze zmianami) oraz zarządzeniem Burmistrza Gostynia nr 27/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

zawiadamiam,

że zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami sołectwa Dusina oraz miasta Gostynia w sprawie zmiany granic miasta Gostyń z sołectwem Dusina poprzez wyłączenie części obszaru ww. jednostki pomocniczej i jej włączenie do miasta Gostynia.
Konsultacje zostaną w dniach od 1 lutego 2011 r. do 28 lutego 2011 r. w następujących formach:
•      zebrania z mieszkańcami sołectwa Dusina 7 lutego 2011 r. o godz. 19.00
•    mieszkańcy miasta Gostynia mogą głosować za pomocą ankiety wydawanej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Rynek 2, pokój nr 10) w dniach i godzinach pracy Urzędu                                                                                            Burmistrz Gostynia
                                                                                           Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__KONSULTACJI_SPOLECZNYCH_Z_MIESZKANCAMI_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl