Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 kwietnia 2010

OBWIESZCZENIE WS. PRZBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ W MALEWIE

RI.73311-10/10                                                                                         Gostyń, 13 kwietnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 13 kwietnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy istniejącej sieci energetycznej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 189, 194, 190/6, 190/3, 191/12, położonych w Malewie (obręb Daleszyn).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.


                                                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                                                               Leszek Dworczak
                                                                                               Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__PRZBUDOWY_SIECI_ENERGETYCZNEJ_W_MALEWIE.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl