Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 sierpnia 2010

OGŁOSZENIE O UCHWALENIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ogłoszenie
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wrocławska, Wielkopolska, Górna, Podgórna

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, iż Rada Miejska w Gostyniu w dniu 23 kwietnia 2010 r. Uchwałą Nr XXXVII/481/10 przyjęła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wrocławska, Wielkopolska, Górna, Podgórna. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 137, poz. 2625 z dnia 16 lipca 2010 r. i wchodzi w życie 16 sierpnia 2010 r. Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art.55 ust.3 ww. ustawy można zapoznać się na stronach internetowych: www.bip.gostyn.pl/Rada Miejska/Uchwały oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).

                                                                                                  

                                                                                   Zastępca Burmistrza Gostynia: Leszek Dworczak
 

http://www.gostyn.pl/OGLOSZENIE_O_UCHWALENIU_MIEJSCOWEGO_PLANU_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl